Доверието на европейските граждани в полицията и правосъдието /Сигнално писмо на проф. Кръстьо Петков/

На вниманието на
Г-н Цветан Цветанов,
Министър на вътрешните работи
Г-жа Даниела Ковачева,
Министър на правосъдието

С И Г Н А Л Н О П И С М О
От проф. Кръстьо Петков,
член на авторския колектив на Европейско социално изследване /ESS/, проведено в България през 2011 г.

Уважаеми министри,
Обръщам се към вас с настоящото „Сигнално писмо” по повод на резултатите и анализите от сравнителното социално изследване, проведено в 20 европейски страни. Обработката на данните приключи в края на 2011 г., следователно става дума за актуална информация.
Като гражданин и учен с тревога съобщавам, че оценките и коментарите за България, засягащи доверието в полицията и съдебната система в това най-престижно европейско изследване, са крайно неблагоприятни. По-конкретно:

 България е в групата на страните с най-ниско доверие в полицията и съдебната система /наред със страни като Русия и Израел/;
 Същата непрестижна позиция заемаме и по отношение на публичните възприятия за корупция в двете институции;
 Българската съдебна система е класирана на дъното и когато става дума за оценка на случаи за еднакво/справедливо третиране на обвинени в криминално деяние по социален признак /бедни –богати/; или по етнически признак /малцинствени общности –етническо мнозинство/;
 Като цяло доверието в справедливостта и компетентността на правосъдната система в България е сред най-ниските /наред със страни като Португалия, Русия и Словения/;
 По отношение на респекта/съгласието с авторитета и властта на полицията България е в еднаи съща група с други пост-комунистически страни.

Към моето „Сигнално писмо” прилагам подробна презентация на сравнителните резултати, изводите и препоръките от въпросното изследване. Искрено се надявам, че вие лично като политически личности, както и експерти от вашите екипи, ще обърнете внимание на европейските и националните оценки за България и институциите, които ръководите. В случая има солидни основания да се доверим на надеждността на данните и безпристрастността на коментарите, направени от европейския екип криминолози.

Един по-широк експертен и публичен дебат у нас по темата за доверието в полицията и съдебната система не би навредил; обратно, би подпомогнал търсенето на по-добри решения за усъвършенстване на тези институции и съобразяването с европейските норми и стандарти в практическата работа. А що се отнася до оценките на гражданите, независимо от тяхната субективна природа, те са важен ориентир за публичния ефект и моралните измерения на вашата отговорна дейност.

В случай, че проявявате интерес за конкретна дискусия, моля да се обърнете към ръководителя на българската част на ESS:
Доц. Лилия Димова,Агенция за социални анализи (АСА)

1 февруари, 2012 г. С Уважение: Проф. Кръстьо Петков