ГРАЖДАНСКОТО НАЧАЛО В ПОЛИТИКАТА: ОРИГИНАЛИТЕ И КОПИЯТА / Тематичен блок с коментари от проф. Кръстьо Петков/

Тематичният блок "Гражданското начало в политиката: оригиналите и копията" съдържа серия от дискусионни материали, подготвени от инициатори на граждански движения в България в периода на прехода. Авторите и техните позиции разделям на две основни групи: автентични инициатори и имитатори.

Първите лансираха още в началото на прехода концепцията за гражданското начало в политиката , разработиха стратегически проекти за тази фундаментална трансформация в обществения живот и се опитаха да изградят регионални и национални структури за директно политическо участие на гражданите и/или за граждански контрол върху властимащите.Сред тях са незабравимият със своята апостолска дейност Георги Желев, Трифон Трифонов, Игнат Раденков и много други.
В тази нова ниша на активност беше ситуирана и инициативата "Граждански съюз за Нова България", която взе участие на местните и ивропейските избори през 2007 г.Тук трябва да добавя и инициативата "Граждани за нова национална стратегия", чиито водещ експерт Никола Ников показва забележителна ерудиция и ективност в публичните дискусии.
Автентични по своя замисъл и функциониране са стотици НПО и регионални граждански сдружения, които възникнаха през втората половина на прехода и особено-след приемането на България в ЕС.Днес е видно, че по наситеност на граждански структури в регионите и различните сектори на обществения живот, социалната политика, културата, икономиката, България не отстъпва на развитите демокрации в ЕС.

Втората група-на имитаторите-се появи през последните 1-2 години. За мен това са пришълци: от политиката - в полето на гражданските инициативи. В този нов сегмент оперират политици, които доскоро бяха неразделна част от партийните бюрокрации /национални и европейски/; те предусещат тоталния обрат, който се извършва в политическото пространство: отчуждението на партиите от старите, склерозирали партии и техните елити, тясно обвързани с финансовата олигархия и наследствените партийни аристокрации; пришълците искат да яхнат новата, мощна вълна на гражданска активност, която се зароди в света и Европа през 2010-2011 г.и да я използват за свои корпоративни и предизборни цели.

Би било добре дискусията за оригиналите и копията на гражданските инициативи в политиката да бъде водещо направление в публичния дебат в България-не само в предизборния период.Това е и причината да открия в блога новия тематичен блок "Гражданското начало в политиката:оригиналите и копията". Първите материали в него са на Никола Ников, Русе. Статия на същата тема от полк. Трифон Трифонов публикувах наскоро в блога. Предстоят още изяви- на известни и нови автори, привърженици на теорията и практиките за гражданското начало в политиката.
/Проф. Кръстьо Петков/

* * *

На вниманието на г-жа Меглена КУНЕВА, Лидер на ГС "България на гражданите".

Сдружение „България на гражданите“
София 1000, ул. „Георги Бенковски“ № 7, ет. 2
Организационен отдел тел.: 02 / 843 38 00
office@grajdani.bg
Пресофис, 02 / 843 38 01
press@grajdani.bg

Уважаема г-жо КУНЕВА,

Ние познаваме Вашата и на г-н Даниел Вълчев дейност от представителството Ви в нашия регион. Тогава упорито се противопоставяхте на нашите идеи. Днес виждаме, Вие прегръщате една част от тези идеи много яко!! Дължа да Ви напомня, че с призива "Да върнем държавата на гражданите!", завършваше списъкът с "20 принципа в управлението на всяка справедлива държава", публикуван във февруарския брой на списание "Военен глас" от 2006г.
За Ваше сведение изпращам оригинала, "за да може да черпите вода направо от извора", това ТУК:

ДВАДЕСЕТ РАЗУМНИ ПРИНЦИПА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВСЯКА СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА
1. ДЪРЖАВАТА е монолитно правноорганизирано обществено достояние на исторически отседналото на определената географска територия народонаселение. Най-висш показател за нейната справедливост е състоянието на националната й сигурност, оценяна по консенсусно приети научно обосновани критерии. Конституционен дълг и мисия на всеки гражданин и политик е да познава параметрите на националната сигурност на ДЪРЖАВАТА и неотстъпно да ги защитава през целия живот с цената на целия живот.
2. В ДЪРЖАВАТА се общува официално на един език, който се развива и обогатява според изискванията на времето и когнитивните закони за развитие на човешкия мозък. Обучаване овладяването на този официален език и речевото общуване е грижа на държавните общообразователни и административни учреждения. Гражданинът на ДЪРЖАВАТА смята за свой дълг и въпрос на чест да усвоява знанията за историческото минало, литературно-художествените произведения и културно-битовите обичаи на официалния в държавата езиков етикет.
3. Установените в ДЪРЖАВАТА символи, светини, национални паметници се уважават и почитат от всички граждани. Посегателство, поругаването и унищожаването на културно-историческото наследство и държавническите традиции се преследва от закона като най-голямо престъпление срещу човечеството и човечността.
4. ДЪРЖАВАТА има за първа грижа здравето, моралът, образованието, благоденствието, социалната сигурност и солидарност на гражданите си. За благоденствието на всички граждани са абсолютно необходими икономическа свобода, социална справедливост и отговорно отношение към околната среда.
5. Основният стълб в икономическата политика на една справедлива и демократична ДЪРЖАВА е възприемането на принципа за „социализацията на прогреса и печалбата”, като фактор играещ огромна роля в реформиране социалната структура на обществото, постигнато посредством създаването на една масова покупателна сила, обхващаща широките слоеве от населението.
6. ДЪРЖАВАТА създава, гарантира и поддържа равни правни условия за развитие на предприемачеството, научно-техническото и литературно-художественото творчество като подкрепя търсещите и възнаграждава достойно доказалите се национални таланти. С особена материална подкрепа се ползват младите творци във всяка една област, дори когато техните творчески усилия не дават предвидения резултат, защото народът е казал: „Залудо работи, но залудо не стой!”.
7. ДЪРЖАВАТА насърчава онази икономическа дейност, при която се уважава и зачита човешкото достойнство. Подкрепя безусловно материално и морално националните бизнесмени – индустриалци или селскостопански производители, които: внедряват световните технологични новости и създават такива; увеличават производителността на труда и намалят себестойността на продукцията; подобряват качеството на произвежданите стоки и услуги и ги предлагат на научно обосновани цени, съобразени с нормално присъщите разходи и общата покупателна способност на гражданите; не използват спекулативни похвати и монополен диктат в пазарните отношения; предоставят на своите наемни работници възнаграждения и осигуровки съобразени със европейското заплащане и производителността на труда и отчитат честно и почтено всички задължения, данъци и такси на ДЪРЖАВАТА.
8. ДЪРЖАВАТА се издържа от излишъка на богатите, след като всестранно е защитила тяхното имущество, живот, чест, достойнство, разрастване на бизнеса и предотвратила опасността от фалит. След приемането на един необлагаем минимум, съобразен с потребностите за нормално биологическо и социално възпроизводство, ДЪРЖАВАТА установява прогресивно подоходно и наследствено облагане, от което никой гражданин не би могъл да се отклони под заплаха от сериозни имуществени санкции.
9. ДЪРЖАВАТА създава равни условия за развитие и защита на всички видове собственост. ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА не може да позволи подкопаването на нейните устои като концентрира цялата индустрия и селско стопанство само в ръцете на едрите собственици. ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА е немислима без демократизация на собствеността, без равнопоставеност и развитие на дребната и средна собственост, на държавната, общинската и кооперативната собственост, където да намерят инвестиционен простор средствата, набирани от обществените фондове. Всички държавни и общински ръководители следва да имат за първостепенна грижа да умножават и съхраняват общата собственост, като я поверят в ръцете на доказани доблестни експерти по мениджмънт и стопанско управление.
10. ДЪРЖАВАТА регулира и се грижи за развитието на свободните пазарни отношения и твърдо противодейства на явлението „парадокс на свободата”, при което в резултат на умишлено предизвикана абдикация на държавата от регулиране икономическите процеси, пазарът, оставен изцяло на самотек, ражда неомонополистически образувания с криминален и спекулативен характер, които след овладяването му, постепенно ликвидират самия свободен пазар, налагайки порядки, подобно на тези в комунистическата централизирана планова икономика, заменяйки диктата на една партия с диктата на многопартийна коалиция, чието ръководство е окупирано от икономически олигархически групировки, в стремежа си да подчинят ДЪРЖАВАТА.
11. ДЪРЖАВАТА трябва да има една Обща Държавна и Спестовна Банка, в която да се влагат средствата, постъпващи от различните социални фондове, спестяванията на населението и държавния бюджет. Кредитната политика на тази банка трябва да бъде в услуга на националната инвестиционна активност, научно-техническия интелект и развитие на разумната потребителска способност на населението. ДЪРЖАВАТА трябва повече да се отвори за вътрешни заеми към своето население, вместо за външни заеми към чуждестранни частни кредитори.
12. ДЪРЖАВАТА следва да създаде неприкосновен материален и финансов държавен резерв, който да попълва и увеличава планомерно, като го използва при необходимост в качеството на пазарен регулатор и за оказване на помощ на собственото население и на населението на съседни страни при бедствия и аварии.
13. Най-голямото богатство на ДЪРЖАВАТА е нейната територия, за която са проливали кръвта си нейните чеда през историческото й съществуване. Земята, почвата, която е предпоставка за изхранване на цялото население и натрупване на излишъци, е най-голямото национално богатство и трябва да принадлежи само и изключително на гражданите на ДЪРЖАВАТА. ДЪРЖАВАТА освобождава използваните по предназначение селскостопанските земи и техните собственици от непосилни данъци и такси, като същевременно ги подкрепя материално и технологично за развитие на едно съвременно и конкурентно производство. Същевременно ДЪРЖАВАТА издига бариери срещу всякакви спекулативни сделки със земя и средства за производство, като нарушителите санкционира най-строго.
14. ДЪРЖАВАТА развива своите външнополитически и външноикономически отношения за печелене на повече пазари и приятели във Века на Глобализацията. Националните амбиции на гражданите на ДЪРЖАВАТА следва да отговарят на националните им възможности и същевременно да се поддържа разбирането в близки и далечни партньори, че нищо от проблемите на Балканите, Европа и Света не може да бъде решено без участието на ДЪРЖАВАТА ни, колкото и малка да е тя.
15. Правото лежи в основата на ДЪРЖАВАТА. В Правната доктрина следва да залегнат всички справедливи български държавнически традиции и прогресивните достиженията на европейското и световното право. ДЪРЖАВАТА възприема разума като източник на всяка правна норма и със своите правозащитни и правоохранителни органи съдейства на гражданите в борбата им с различните прояви на правен произвол.
16. ДЪРЖАВАТА съдейства за обучение и възпитание на населението в гражданска активност и непримиримост като използва възможностите на добре подготвените, обективни и независима представители на Съдебната система за осмисляне, регулиране и контролиране политическия живот в страната и осъществяване на народния суверенитет при делегиране на законодателната и изпълнителната власт на доблестни политици и експерти чрез редовни, свободни, честни и тайни избори.
17. ДЪРЖАВАТА провежда планомерна националноотговорна кадрова политика и се грижи търпеливо, настойчиво и взискателно за обучението, възпитанието и утвърждаването на лидерите на нацията и ДЪРЖАВАТА. Стратегическите ръководители от държавно, регионално и местно значение се подготвят от ДЪРЖАВАТА, като тяхното издигане и придвижване в йерархията става не по партийна принадлежност, наследство или произволно право, а по талант, интелектуални качества, доблест, бележитост и способност, показани в обучението и в реалните практически действия по защита на общото благо.
18. ДЪРЖАВАТА следва да има безспорен, обективен и безотказно работещ механизъм за оценка деловите качества и доблестните прояви на лидерите и тяхното незабавно отстраняване от лидерските позиции при проява на бездействие с власт, лекомислие, малодушие, мекушавост и други качества, моито могат да уронят престижа на властта и да застрашат сигурността и единството на нацията или солидарността в общността. ДЪРЖАВАТА, с помощта на независимите медии, активното гражданско общество и специализирани институции, организира непрекъсното наблюдение за публичния живот и дейност на лидерите на ДЪРЖАВАТА и нацията, които в управлението трябва да утвърждават върховната гражданска добродетел – ДОБЛЕСТТА, проявявана в постоянния стремеж да се постави общото благо над частния интерес и да се борят с КОРУПЦИЯТА, изразена в предпочитане удовлетворяването на личните и групови стремежи пред защита правата на народа и интересите на ДЪРЖАВАТА.
19. Властта в ДЪРЖАВАТА принадлежи и се упражнява от административното тяло и ТЯ се грижи държавни чиновници в законодателната, изпълнителната и съдебната власт, в областните и общинските администрации да бъдат юридически подготвени, партийно независими, функционално мотивирани, всестранно осигурени и защитени, за да могат да наложат и изпълнат програма на всеобщия рационално пресметнат национален интерес, която да обсъдят с представителите на гражданските сдружения и професионалните съюзи в представителен и работен формат, за да съчетаят доколкото е възможно всеобщия с частния интерес, с оглед укрепването на националната сигурност и защита на народния суверенитет.
20. ДЪРЖАВАТА организира и провежда своята дейност по регулиране и контролиране на обществените отношения с оглед гражданите да подкрепят всяко държавно управление и всяко министерство, независимо от коя партия и партийна коалиция произлиза то, когато с действията си показва, че използва силите си не за да се задържи по-дълго на власт с цел лично или групово облагодетелстване, а използва дарбите и способностите си да допринесе за подобряване положението на народа.
Да върнем държавата на гражданите!

Уважаема г-жо КУНЕВА,
В последното интервю по БНТ Вие за.вихте, че "никъде няма такива кражби, такива машинации на изборите и никъде няма такова срастване на политическия елит с олигархия, както в България".

Уважаема г-жо КУНЕВА,
Само преди малко повече от седмица, ние поставихме на стената на нашата Група във ФБ "Граждани за нова национална стратегия", текст, със съдържание твърде близко до Вашата констатация, което копирам ТУК, а преди 5(пет) месеца изпратихме искане до Председателя на ЕП Йежи Бузек, където е птразено Вашето възмущение от "такава машинация на изборите", което прилагам в прикачения файл.

ЕДНО ОБЩЕСТВО СЛЕДВА ДА ИМА ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ СРЕЩУ ПРЕКОМЕРНАТА И НЕОБУЗДАНА ВЛАСТ НА СИМБИОЗАТА МЕЖДУ ПАРТИЙНИЯ АПАРАТ И ФИНАНСОВАТА ОЛИГАРХИЯ!!

Но дали този защитен механизъм може да бъде „референдум от 50 000 гласа”, когато не можем да се противопоставим на „купуването” на гласове и управлявания вот??
Необходима е конструкция на АВТОМАТИЧНО задействащи се граждански механизми: Стратегическите политически личности на нацията (авторитетни и граждански активни учени и университетски преподаватели, дейци на културата, изкуството и спорта, журналисти, публицисти, общественици…) подредени по рейтинг, съставен по консенсусно приети обективни критерии, които ЛИЧНОСТИ следва да се чувстват задължени да изказват мнение по всеки злободневен обществено-политически въпрос.

Критично число (квалифицирано мнозинство) от тези стратегически обществено-политически личности следва може да спре всяко държавническо решение, което е в ущърб на народния интерес и на обществото!!!

ТОВА може да се нарече ГРАЖДАНСКИ С Е Н А Т !!

От извора, г-жо КУНЕВА, от ИЗВОРА...

С уважение и пожелания за успех: Никола Ников, администратор на ГФБ "Граждани за нова национална стратегия".