Петиция в защита на банковите клиенти /Отворено писмо и подписка/

Обръщам се с молба към читателите на блога да подкрепят Отвореното писмо, публикувано по-долу, като се подпишат в петицията, публикувана в:

www.zashtitise.eu

/Проф. Кр. Петков/

***

ОТВОРЕНО ПИСМО

ЧРЕЗ Председателя на Народно събрание на Република България
До народните представители
До Г-н Пламен Орешарски
Министър-председател на Република България

КОПИЕ:
Г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България
Г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република България
Средствата за масово осведомяване

Уважаеми Дами и Господа,

Похвално е, че някои народни представители забелязват напоследък резултатите от подчиненото положение на банковите клиенти - десетки хиляди сънародници рискуват да загубят жилищата си. Не е разбираем обаче възприетия подход на подхвърляне на частични, недобре обмислени идеи, както и намеренията те да бъдат обсъждани отново само с банковото лоби, зад гърба на организациите за защита на потребителите.

С това писмо целим да подпомогнем народните представители, като очертаем минималния пакет от мерки, необходими за възстановяване равнопоставеността на банковите клиенти. Втората ни цел е да съобщим на днешните и утрешни потребители на банкови услуги какви са европейските стандарти на равнопоставеност, за да могат сами да оценяват дали въпросните политически действия са искрени, или са насочени към запазване на доминиращото положение на банките на пазара.

Авторите на отвореното писмо очакват, че неправителствени организации и движения, както и граждани – банкови клиенти, ще се присъединят към предложенията.

Всички изброени по-долу мерки са ясни и изпълними в разумен срок. Необходима е единствено политическа воля, за да се приложат на практика:

1.Пазарен референтен лихвен процент. Ефект: занапред банките няма да променят едностранно лихвите по кредити . Незабавно ще намали вноските по съществуващите кредити с между 100 и 600 лв. месечно Това са сумите, които, според съдебната практика, банки събират без правно основание. Изисква се промяна на една дефиниция в Закона за потребителския кредит.

2.Дефиницията на референтен лихвен процент от Закона за потребителския кредит трябва да гласи: «"Референтен лихвен процент" е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия лихвен процент, който произтича от общодостъпен източник, който може да бъде проверен от двете страни по договор за кредит и върху който нито една от страните не може да влияе.» Тя вече съществува в правния мир – в Закона за платежните услуги и платежните системи.

3.Отмяна на думите “и банките” в чл. 417, т. 2 от ГПК и даване възможност на длъжници да повдигат иск за неравноправни клаузи в договора за кредит, с което изпълнителното производство се спира. Предложението е в съответствие с европейското право, разтълкувано от Съда на Европейския съюз през март 2013 г.

4.Забрана на такса "предсрочно погасяване" след първите 12 вноски. Ефект: възможност на клиентите за рефинансиране при по-изгодни условия и стимулиране на конкуренцията между банките.
5.Закон за финансов омбудсман – орган за извънсъдебно решаване на спорове между банки и други финансови институции и техните клиенти. Ефект: бързо и безплатно за клиентите решаване на спорове извън съда с възможност за получаване на парична компенсация.

Отдел в КЗП не е подходящ решение. Подходящ е самостоятелен Финансов Омбудсман, подотчетен пред Народното събрание, а не пред БНБ или министерство и отговарящ на критериите за членство в Европейската система на финансови омбудсмани FIN-NET. КЗП не изпълнява тези критерии и всеки неин отдел би продължил да служи единствено за заблуда на обществеността.
6.Закон за несъстоятелността на физическите лица, с който да се разграничат тези, които не искат да обслужват дълговете си, от тези, които наистина не могат. Това ще даде шанс на последните за ново начало. Такива съществуват или се обсъждат в момента в 24 от 27-те страни – членки на ЕС.

7.Учредяване на ефективен регулаторен орган извън БНБ за регулиране на търговските практики на банките и другите финансови институции. Този орган да има право да издава Наредби и предписания, с които да не допуска и да санкционира подвеждащи и измамни практики на финансовите институции. Така както прави всеки сериозен регулатор. КЗП не е такъв регулатор в сферата на финансовите услуги - не може да приема наредби.

8.Промяна на чл. 435, ал. 2 от ГПК, с оглед даване на възможност за длъжника да обжалва цената на продаваемия имот.
Единствено в пакет изброените законодателни мерки могат да поставят на равноправна, пазарна основа взаимоотношенията на банки с техните клиенти. Приемането само на част от предложенията ще послужи единствено за заблуда на обществеността.

* * *

Д-р Любомир ХРИСТОВ, ChFC – ИДФК
Адв. Веска ВОЛЕВА
Проф. Кръстьо ПЕТКОВ, Експертно сдружение ГЛАС
Георги АТАНАСОВ, Български финансов форум
Д-р Богомил НИКОЛОВ, Асоциация “Активни потребители”
Яне Янков, Национална федерация на таксиметровите водачи в България"

31.07.2013 г., София

--------------------------------------------------------------------------------