Писмо до премиера и финансовия министър на Гърция

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /СИБ/
1000 София тел.: (+359 2) 987 18 47; 0878 871 847
ул.”Г.С.Раковски” № 108 e-mail: unieconom@abv.bg; bgeconomist.bg

София, 09.02.2015 г.

ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ
Н. П. АЛЕКСИС ЦИПРАС

КОПИЕ ДО:

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА
РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ
ПРОФ. ЯНИС ВАРУФАКИС

ПРЕЗИДЕНТА НА
СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В ГЪРЦИЯ

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщам се към Вас в качеството си на Председател на Съюза на икономистите в България и Управител на Експертното сдружение "Глас".
Разрешете най-напред да поздравя Вас и цялото ръководство на Предизборна коалиция „СИРИЗА“ за впечатляващата победа на извънредните парламентарни избори в Гърция през миналия месец. Положителните международни реакции и коментари на този изключителен резултат, както и на първите стъпки на ръководеното от Вас правителство намериха широк отзвук и в България, сред общността на независимите експерти - икономисти и финансисти.
Още след 2008 г. Eкспертно сдружение "Глас" организира серия от форуми, посветени на световната финансова и икономическа криза и нейното отражение върху европейската икономика. Проведохме специални дисусии, посветени на наложения от ЕК и Германия остеритет при преговорите с Гърция и други страни от Южна Европа. Анализирахме отражението на кризата в Гърция върху българската икономика, банковия сектор и трудовите пазари. Обърнахме се със специални послания до водещите български институции и бившия председател на ЕК Жозе Дуал Барозу с апел да промяна на политиката "Остерити", довела до сериозни поражения в реалния сектор на икономиката, потреблението, доходите, пенсиите и социалните грижи. Нямаше никаква официална реакция на нашите предупредителни сигнали.
Затова инициативите на Сириза пораждат нова надежда, че безрезултатната антикризисна стратегия, наложена официално в Еврозоната и периферията на ЕС, вкл. в новите държави-членки на Общността, може да бъде преразгледана. Уверявам Ви, че позициите и предложенията на водещите български икономисти са много близки до тези на експертния икономически екип на Сириза и новото правителство.
Във връзка с това си позволявам да предложа организирането на двустранна международна конференция и/или регионална такава за Югоизточна Европа, фокусирана върху належащите промени във финансовата архитектура на ЕС и ролята на страните, зависими от глобалните кредитори.
Надявам се, че Вие и компетентните гръцки институции ще проявите интерес към това предложение.
Още веднъж желая успех във Вашата историческа мисия, базиран на ясна визия, прозрачност в преговорите и голям личен кураж!

С уважение /п/

Проф. д.н. КРЪСТЬО ПЕТКОВ
Председател на УС на
Съюза на икономистите в България

-------------

UNION OF ECONOMISTS IN BULGARIA
SOFIA 1000, BULGARIA тел.: (+359 2) 987 18 47; 0878 871 847
108, RAKOVSKI STR. e-mail: unieconom@abv.bg; bgeconomist.bg

Sofia, Bulgaria
February 9th, 2015

TO THE ATTENTION TO:

PRIME MINISTER OF
THE HELLENIC REPUBLIC
H. E. ALEXIS TSIPRAS

MINISTER OF FINANCE OF
THE HELLENIC REPUBLIC
PROF. YIANIS VAROUFAKIS

PRESIDENT OF THE ECONOMIC
AND BUSINESS ASSOCIATION
OF THE HELLENIC REPUBLIC

YOUR EXCELENCES,
DEAR MISTER PRIME MINISTER,
DEAR MISTER MINISTER OF FINANCE,
DEAR MISTER PRESIDENT,

I am writing to you in my capacity both as President of the Union of Economists in Bulgaria and as Executive Director of “Glas” (“Voice” in Bulgarian) Experts Association (NGO).

First, let me congratulate you and the whole management team of “SYRIZA” Coalition for the very impressive victory in the general election held last month in Greece. Positive international reactions and comments of this remarkable election result, as well as the very first steps of the new elected and managed by you government found sound and wide repercussion in Bulgaria too, especially among the independent experts – economists and financiers.

Moreover, the Glas Experts Association organized after 2008 series of forums and discussions dedicated to the world financial and economic crisis and its implications to the European economy. We conducted several special discussions dedicated to the forced both by the EU Commission and the German Republic austerity mechanism within the negotiations with the Hellenic Republic and other countries and Member States from Southern Europe. We analyzed the impact of the crisis in Greece to the Bulgarian economy, banking sector and labor markets.

In addition to, we addressed several special messages to the leading Bulgarian institutions as well as to the former Head of the EU Commission, Mr. José Manuel Durão Barroso, appealing for radical change of the Austerity Politics that lead to various and serious defeats and failures for the real economic sector, consumption, incomes, pensions and social affairs. There was absolutely nothing as an official institutional reaction to our warning signals.

Therefore, SYRIZA initiatives generate new expectations that anti-crisis strategy with no results for the time being, that was officially enforced at the Eurozone and the EU circumference, new Member States including, would be reviewed and reconsidered. I so ensure you that positions and suggestions of leading Bulgarian economists and financiers are much closed to those of the expert economic council of ZYRIZA and the new government of the Hellenic Republic.

In relation to the mentioned above, I allow myself to present to your attention to be organized a bilateral international conference or a regional one, too, for the Southern Europe focused on the present urgent and dispensable changes in the financial architecture of the EU and the role of Member States dependable of global creditors.

Last, I do hope that both you and the competent Greek authorities are going to express an interest in the present proposal.

Wishing you great success to your historical mission basing on clear vision, transparency in negotiations and strong personal courage!

Sincerely yours,

PROF. KRASTYO PETKOV, DR. SC.
PRESIDENT OF
THE UNION OF ECONOMISTS IN BULGARIA

AttachmentSize
Microsoft Office document icon Letter_Greece_BG.doc93 KB
Microsoft Office document icon Letter_Greece_ENG-1.doc132 KB