Кандидатът за президент на САЩ Бърни Сандърс пише до български гражданин

проф. Кръстьо Петков

 

Какви послания получи г-н Никола Ников от сенатор Бърни Сандърс?

 

Благодарение на любезното съгласие на моя редовен събеседник и читател на блога г-н Никола Ников от Русе имам възможността да публикувам няколко писма на кандидата за президент на САЩ от Демократическата партия Бърни Сандърс. Българският текст на едно от тях е поместен по-долу, а оригиналният вариант на английски на трите писма е даден след него.

Едва ли е нужно да се коментира подробно съдържанието на посланията на Бърни Сандърс.Читателите на блога ще направят самостоятелно своите изводи. Ще отбележа само, че политическият език на сенатор Сандърс и посланието, което отправя към своите последователи в Америка и по света, вече не се срещат в България. Дори и левите политически лидери у нас бягат от откровено и честно общуване с избирателите - на разбираем за тях социален език.

Що се отнася до банките и техните хазартни/криминални методи за правене на бизнес, това е тема табу за цялата политическа върхушка в България. Мълчи се и по темата за средната класа, която беше задушена още в зародиш, в началото на т.нар. български преход. А за политикоикономическата обосновка за повишаване на минималната работна заплата , която стои в основата на разгръщащата се  национална кампания в САЩ, може само да мечтаем.

Трите приоритета за социални и институционални реформи в предизборната платформа на демократа Бърни Сандърс- раздробяване на мега банките, подкрепа за средната класа и повишаване на минималната работна заплата на 15 долара на час-слагат началото на нова политическа философия, която вече си пробива път и в англо-саксонската зона. Доскоро тя беше смятана за бастион на финансово-корпоративния капитализъм.

Българският политически елит, следвайки плътно философията на сателитизма от миналия век, продължава да отстоява ценностите и постулатите на пазарния фундаментализъм, т.е. остава встрани от историята!

ПП. В превода на български е пропуснат апелът за финансова подкрепа на кампанията на сенатор Сандърс. Преводът е непрофесионален.

 

***

Бърни Сандърс за президент

Уважаеми Никола Ников,


Дошло е времето да се разделят банките.
 
Алчността, безразсъдството и незаконно поведение на Уолстрийт, управляващ страната, доведе до най-лошата рецесия от Голямата депресия насам. Неговата хазартна игра в казино стил  помогна да се пренасочат 99 процента от всички нови доходи към един процент от населението на върха. И това  допринесе за най-неравностойното равнище на богатство и разпределение на доходите, в сравнение с всяка голяма страна в света.
 
В центъра на цялото това гротескно неравенство седи  шепа  финансови институции, които са толкова големи, че провалът на която и да от тях ще породи катастрофалeн риск за милиони американци и ще тласне световната икономика към криза.
 
Ако една институция е прекалено голяма, за да се провали, тя е твърде голяма, за да съществува. Това е фундаментално положение.
 
Аз предложих законодателство в Конгреса, чрез което може да разделят банките, които са твърде големи, за да фалират.

 
Банкирането следва да бъде скучена дейност. Тя не трябва да бъде свързана със създаване на колкото е възможно най-голяма печалба, чрез хазартни игри с езотерични финансови продукти. Целта на банкирането следва да бъде предоставянето на достъпни заеми за малки и средни предприятия от производствения сектор на икономиката и за американците, които имат нужда да купуват жилища и коли.
 
Тъкмо това не правят финансовите институции. Вместо това те създават една икономика, която не е устойчива от морална, икономическа или политическа гледна точка. Това е нагласена икономика, която трябва да се промени из основи.
 
Нека да е ясно за кои  говорим: JPMorgan Chase, Bank на Америка, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley и други институции; всички те са твърде големи, за да фалират. Така че те трябва да бъдат разделени.
 
Уолстрийт не може да бъде един остров за себе си, отделен от останалата част на продуктивната икономика, чиято единствена цел е да направи толкова пари, колкото е възможно. Страхувам се много, че финансовата система е още по-крехка, отколкото много хора могат да си представят.
 
Милиони американци работят повече часове за по-ниски заплати, докато почти всички нови приходи отиват за хората, които се нуждаят от тях най-малко. В действителност,   14 от най-богатите хора усетиха как богатството им порасна повече миналата година, в сравнение със 130-те милиона, които са на дъното.
 
Ние трябва да прекъснем този цикъл и да спасим средната класа в Америка.

 
Кандидатирам се за президент на Съединените щати, защото смятам, че това е задължение за нас, за да се опитаме да си върнем страната  от милиардерите и да я направим отново процъфтяваща  за средната класа. Раздробяването на банките е критична част за превръщането на това в реалност.
 
Благодаря Ви за цялата подкрепа.
 
Сенатор Бърни Сандърс

 

***

Dear Nikola Nikov,

It's time to break up the banks.

 

The greed, recklessness, and illegal behavior on Wall Street drove this country into the worst recession since the Great Depression. Their casino-style gambling has helped divert 99 percent of all new income to the top one percent. And it has contributed to the most unequal level of wealth and income distribution of any major country on earth. 

 

In the midst of all of this grotesque inequality sits a handful of financial institutions that are still so large, the failure of any one would cause catastrophic risk to millions of Americans and send the world economy into crisis.

 

If it's too big to fail, it's too big to exist. That's the bottom line. 

 

I introduced legislation in Congress that would break up banks that are too big to fail. Can you sign on as a citizen co-sponsor of my bill to show your support?

 

Click here to add your name as a citizen co-sponsor of my bill to break up the banks.

 

Banking should be boring. It shouldn't be about making as much profit as possible by gambling on esoteric financial products. The goal of banking should be to provide affordable loans to small and medium-sized businesses in the productive economy, and to Americans who need to purchase homes and cars.

 

That is not what these financial institutions are doing. They're instead creating an economy which is not sustainable from a moral, economic, or political perspective. It's a rigged economy that must be changed in fundamental ways. 

 

Let's be clear who we're talking about: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley, and other institutions; they're all too big to fail. So they must be broken up.

 

Wall Street can't be an island unto itself separate from the rest of the productive economy whose only goal is to make as much money as possible. I fear very much that the financial system is even more fragile than many people may perceive.

 

Millions of Americans are working longer hours for lower wages, while virtually all new income goes to the people who need it the least. In fact, the top 14 wealthiest people saw their wealth grow more last year than the bottom 130 million have in total.

 

We must break this cycle to save the middle class in America. Can you show your support for my bill to break up the banks?

 

Add your name as a citizen co-sponsor to my legislation to break up banks that are too big to fail.

 

I'm running for President of the United States because I believe that it is incumbent on us to try to take back our country from the billionaires and make it thrive again for the working and middle class. Breaking up the banks is a critical part to making that a reality.

 

Thank you for all of your support.

 

Senator Bernie Sanders

 

***

Sign my petition if you agree that every Democratic candidate running for president should publicly support a $15 minimum wage.

Nikola: Nobody who works 40 hours a week should live in poverty.

The current federal minimum wage is a starvation wage, and it must become a living wage. That is why I recently introduced legislation that would increase the minimum wage to $15 an hour over the next several years.

When we first talked about this idea, hundreds of people wrote in to share how a raise to $15 an hour would change their lives. I heard from parents caring for young children, from children caring for their aging parents, from students, and from countless others. I want you to read two of those notes:

"Raising the minimum wage would mean that my single mother would no longer have to break her back working two jobs just to barely afford to support me and our family."

And:

"If I made 15 dollars an hour at one job, I would not have to work 65 hours a week at three different jobs to afford rent, bills, food and other living expenses. If I made 15 dollars an hour I could easily support myself while having money left over to put in savings, invest back into the economy, and have a rainy day fund in case my car breaks down or something unexpected comes up without having to rely on a credit card or small personal loans. I think psychologically I would be a lot happier."

The good news is, we are making progress on this issue. We started with Democrats advocating for an increase from $7.25 to $10.10 an hour in 2014. Earlier this year, a handful of senators introduced a bill that would raise the minimum wage to $12 an hour. And just last week, the call to raise the minimum wage to $15 an hour was approved as part of the official Democratic Party platform.

I believe that position should be adopted by all of the candidates running for president. Sadly, that is not yet true, even for the Democrats.

Sign my petition if you agree that every Democratic candidate running for president should publicly support a $15 minimum wage.

It is a national disgrace that millions of full-time workers are living in poverty and millions more are forced to work two or three jobs just to pay their bills. We live in the richest country in the world, but that reality means very little because so much of that wealth is controlled by a tiny handful of individuals.

But real change is possible when large numbers of ordinary Americans speak out, vote, and get involved in the democratic process. If we stand together, we will win. If we are divided, the big money interests opposed to raising the minimum wage will win.

Nothing significant happens in this country without a strong grassroots movement. That’s what this political revolution is all about.

In solidarity,

Bernie Sanders

***

 

 

[Bernie Sanders for President]

Nikola Nikov -

The middle class is at a tipping point, and it won't last another generation if we don't boldly change course now.

The surest path to the middle class for American workers is with unions. The security and strength of a union job means that workers can have good pay, health care, and a voice at work.

Today our country celebrates Labor Day in honor of the working people who fought for our rights to regular hours, fair pay, and a decent living. For decades, the labor movement propped up the middle class in America by ensuring a level playing field for workers.

There are many reasons for the growing inequality in our economy, but perhaps the most significant reason for the disappearing middle class is that the rights of workers to join together and collectively bargain for better wages, benefits, and working conditions have been severely undermined.

That is why this fall I will introduce a bill in Congress whose sole purpose is to restore and encourage workers' rights to bargain for better wages, benefits, and working conditions. It's called the Workplace Democracy Act, and if it is made law, it will help rebuild the middle class.

Click here to celebrate Labor Day by signing the petition to support the Workplace Democracy Act.

Workers need unions because there are people working for minimum wage, barely able to afford to put food on the table — if even that. There are people whose jobs are dangerous, or even life-threatening, who can't speak up for workplace safety for fear of being fired. And there are countless people working without sick days or even health insurance.

Unions change that equation. When workers have unions, they are no longer afraid to speak up. They have a clear path to getting health care, sick days, basic safety precautions, and better pay. They don't have to live in fear of their employers, and they can work to provide for their families.

That is unfortunately far from the reality that exists today. Under the current law, it is incredibly easy for corporations to prevent workers from joining unions. One in five workers who try to form a union today will be fired for doing so. And half of all employers threaten to close or relocate their businesses if workers elect to form a union.

But there's effectively no deterrence for when companies do break the law. The penalties are far too weak, and there is no incentive to stop corporations from dragging their feet when workers want to negotiate contracts.

The Workplace Democracy Act changes that equation. Our bill would:

Ensure companies can’t prevent workers from getting a first contract.
Make it easier for workers to form unions through a majority sign up process.
Strengthen the enforcement when corporations break the law.

This is a commonsense idea that will help our economy and rebuild the middle class. Can you say you support it?

For Labor Day, join me in standing with working people. Click here to say you support the Workplace Democracy Act.

Thank you for your support.

In solidarity,

Bernie Sanders

 

 

 

 

BSanders-Picture
BSanders-2