Конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ – 2016

проф. Кръстьо Петков

Кръстьо Петков обяви от името на Съюза на икономистите, ФНТС, Шуменският университет ...
 

***

Съюзът на икономистите, Федерацията на НТС и Шуменският университет организират конкурс за млад икономист на тема: „Моята бизнес идея“

Участници в конкурса могат да бъдат: ученици в средни училища, без ограничения на специалността, студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи и експерти до 35 годишна възраст.

Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
Разработките трябва да бъдат написани на български език;
Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
В текста да не се посочва името на автора;
Участниците посочват личните си данни*на отделна страница:

име, презиме и фамилия;
адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон; e-mail;
име и адрес на учебното заведение, факултет, специалност и форма на обучение /редовна, задочна/, на фирмата, длъжност, на административната институция, длъжност;

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт TimesNewRoman, 12 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

 

Докладите се представяткакто следва:

 

на хартиен носител,в два екземпляра по пощата и
по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg

Разработките се изпращат: до 09 май 2016г. на адрес:

гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,За конкурса „Млад икономист-2016г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail: info@bgeconomist.bg ;

Награди: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категорииполучават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработената бизнес идея с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
Учениците класирали се на първо, второ и трето място, както и носителите на специални награди, с решение на Академичния съвет могат да продължат образованието си през учебната 2016-2017г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, съорганизатор на конкурса.
Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2016г.” ще се състои на 11 юни 2016г.,събота, 11ч., Ден на икономиста, в гр. София, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С. Раковски” 108, етаж 2, зала 4.
Неполучените на 11.06.2016г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса и критериите за оценяване на работите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на ФНТС: www.fnts.bg, рубрика новини и на тази на СИБ : bgeconomist.bg

 

Ако имате познания и интереси в областта на икономиката и предприемачеството, проявявате лично отношение към избора на бизнес идея и търсите решение, това е вашият шанс да споделите!

 

Проф. дфн КръстьоПетков, Председател на УС на СИБ и на организационния комитет

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,Зам. председател на УС на СИБ,координатор на конкурса „Млад икономист 2016”

София, м. февруари 2016г.

 

Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

 

Целта на конкурса Млад икономист-2016г., провеждан под надслова „Младите за силна икономика“ е да се провокира иновативното мислене на младите хора и да ги насочи за формиране и осмисляне на работеща идея, която в бъдеще може да прерасне в успешен бизнес.Предлагаме вашата идея да бъде развита и представена за участие в конкурса във формат от две части.

Първата част би трябвало да включва кратко описание на съдържанието на бизнес идеята.Необходимо е да се има предвид, че под бизнес-идея следва да се разбира осъществяването на самостоятелна икономическа дейност, целяща производството и реализацията на определени материални стоки или услуги. Дефинитивно това изисква да се представи информация за: автора/екипа/, който ще реализира бизнес идеята –експерт на свободна практика (самонаето лице), или едноличен търговец, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или друг вид икономически оператор. Например, ако бизнес-идеята е създаване на ферма за отглеждане на животни, тя може да се реализира и от отделен селскостопански производител, ако целта е производство на стоки - аграрни, като кисело мляко, кашкавал, колбаси или промишлени стоки, като определен тип превозни средства,стоки за бита или спортни уреди, то това е по-добре да става чрез обединяване на усилията на няколко инвеститора в съответното дружество. Участникът в конкурса не е длъжен да произвежда задължително материални стоки. Съвременната икономика включва и интензивното развитие на сектора на услугите, така че той може да предпочете да създаде предприятие за куриерски услуги или да управлява свой ресторант, магазин, кафе-бар, някакъв друг модерен тип заведение за обществено хранене или семеен хотел за селски туризъм, транспортна,консултантскаили туроператорска фирма, детска градина, частно училище и др.

Важно е в тази част на разработката да се посочат основанията за избора на икономическата дейност – целевия пазар и потребителите на конкретните стоки и услуги с техните конкурентни предимства в сравнение с други подобни стоки услуги, както и конкурентните предимства, с които младият човек/екипа притежава, или възнамерява да ползва към момента, в който ще стартира реализацията на бизнес идеята. Такива могат да бъдат образованието и допълнителната квалификация, наличната инфраструктура в района на производството и реализацията, семейните и местните традиции, географските дадености, насърчителните мерки от страна на държавата или на Европейския съюз, използването на финансиране от еврофондове и др. Необходимо е да се обясни и мотивацията на участника да се занимавас избраниявид бизнес. Тя може да е свързана с подбуди от социално патриотично или екологично естество, със стремеж към лично усъвършенстване и самореализация, желание за създаване на по-добри условия за живот на възрастни хора и лица в неравностойно положение, опазването на околната среда, развитие на биоразнообразието и др.

Във втората, по-разширена част на разработката могат детайлизирано да се развият основните моменти в реализацията на бизнес идеята, като се акцентира на маркетинговия анализ за обосновка на финансовите разчети, подкрепящи реализирането на бизнес идеята /като инвестиции, възвръщаемост, осигуряване на финансиране и др./. Съществено предимство за разработката би била аргументираната защита на иновативните /оригиналните/ моменти в бизнес-идеята, т.е. на това, което ще създаде съществени допълнителни конкурентни предимства на съответния пазар. Иновацията може да е: продуктова - придаваща нова и специфична особеност на продукта или на услугата, които ще се предлагат на пазара; да е свързана с качеството на персонала и организацията на работата във фирмата; с начина, по-който се предвижда да се осъществи предлагането на пазара (маркетинга) на продуктите и услугите; с вида на рекламата, използването на електронната търговия при условията на съвременните информационни технологии.

Съществено значение за успешното представяне на автора има и обосноваването на устойчивостта на предлаганата икономическа дейност. Известно е, че една бизнес-идея е икономически устойчива, когато е рентабилна, т.е. когато доходът, формиран от реализацията на произвежданите стоки и услуги, надхвърля първоначалните инвестициите и текущите разходи, свързани с амортизацията на машините и софтуера, осигуряването на материали и консумативи, както и с изплащането на работни заплати и поемането на съпътстващите социални разходи. При обосноваването на устойчивостта на бизнес дейността не бива да се игнорират и екологичните аспекти – разход на енергия, емисии на парникови газове и др. Важно е да се отчитат разходите за данъци и осигурителни вноски, за придобиването на различните видове разрешения (лицензи), за допълнителна квалификация и обучение на персонала, както и за други социални програми. В тази част могат да се представят и някои хипотетични показатели /вкл. и финансови/за крайните икономически изгоди.

От участниците в конкурса, които са ученици, се очаква следването на един по-описателен подход при анализа и представянето на бизнес идеята, съобразно изучавания учебен материал, нивото на подготовка и обучение в средното училище.

От останалите участници се очаква и използването на някои общоприети методики на финансовия анализ, като определяне на размера на първоначалната инвестиция, производствена себестойност, съставянето на прогноза за паричните потоци и за баланса и др. Най-важното е избора на самата бизнес-идея, затова оценката е комплексна и при класирането се взема предвид представянето на участника по всички предварително обявени от организаторите качествени критерии.

Организационният комитет на конкурса „Млад икономист – 2016г.”, пожелава на всички участници - ученици, студенти, докторанти,млади специалисти и предприемачи, успешна творческа работа в търсенето, избора, разработването и обосноваването на резултатите от реализацията своята пазарно ориентирана бизнес идея!