Бизнес и имиграция в област Пловдив

На 30 май 2012 г. в Областна управа Пловдив се проведе експертната среща по проекта на Европейския колеж по икономика и управление за изграждане на капацитет и обмяна на добри практики за интеграцията на имигранти в Южен централен район.

Среща за интеграцията на имигранти в Южен централен район, Пловдив, 30 май 2012

С участието на 40 представители на областни и общински администрации, експерти от служба Миграция - МВР, РИО - Пловдив, службите по заетостта, синдикати, висши училища, представители на имигрантски организации в област Пловдив, бяха обсъдени резултатите от проучването на имиграционната ситуация, анализа на пазара на труда и участието на имигрантите в него, образованието и здравеопазването на тази общност в областта.

Екипът на проекта BG EIF 2010/01-05.03, финансиран от Европейския интеграционен фонд, представи обобщените данни за броя и произхода на имигрантите в България - граждани на трети страни през последните пет години (2007-2011), от приемането ни за членове на ЕС.

Това е официалната статистика на Министерство на външните работи, които издават виза Д на тези лица:

Статистика на Министерство на външните работи за лицата на които се издава виза Д

През 2011 година 2004 чужденци - граждани на трети страни - са пребивавали в област Пловдив. Основната част от тези лица са членове на семействата на български граждани, лица получили виза Д за развитие на бизнес, търговски представители на фирми от трети страни.

Трудовите визи, издадени за чужденци, които да работят в България, са пренебрежимо малък брой – за района на областта – 13 са визите за 2011г. (12 спортисти и 1 преподавател).

За първото тримесечие на 2012 г. е издадена една трудова виза на чужденец – спортист, състезаващ се за отбор в района.

Далеч по-значимо е присъствието в бизнеса на гражданите на трети страни чрез собствените им фирми, които се са основали тук.

В Пловдивска област има 1664 граждани на трети страни, които са регистрирали фирми в района от началото на 1992 г. до март 2012 г. това са юридически лица, които са пререгистрирани до края на м.г. в Търговския регистър, както изискваше законът. Така са отпаднали фирмите, които никога не са работили или вече са престанали да съществуват – за тях беше отредена служебна дерегистрация.

Най-много са турските граждани с фирми в Пловдивска област - 822 лица. Фирмите са три пъти по-малко от броя на лицата- съдружници. Предметът на дейността им е много широк – от преработка на суровини, метали, търговия, туризъм, ресторантьорство, шивашка промишленост – облекло и текстил

189 руски граждани са регистрирали фирмите си само в съдружия –с български, украински, др. руски граждани. Занимават се с търговия, транспортни и туристически услуги, агенции за недвижими имоти.

Армения е родната страна на 134 граждани с фирми в пловдивско. В повечето случаи те нямат дейност, но са с много съдружници - 6 фирми имат по 11 съдружници - арменци, като част от тях нямат нито едно лице, което да е осигурено.

От индийските граждани 18 се занимават с бизнес в шивашката и текстилна промишленост, търговия при това всички фирми са успешно работещи.

Какъв е китайският бизнес? 21 граждани, някои вече са получили статут на постоянно пребиваващи, няколко имат и българско гражданство, се занимават с търговия.. Половината от фирмите са с персонал 10-16 човека, които регулярно са осигурявани и проблеми в заетостта при тези фирми почти няма.

Общият брой на регистрираните фирми е малко под 500 юридически лица – основно ООД. В тези фирми е осигурена работа – официално със съответните осигуровки за работещите - на около 2000 души към месец март т.г.

Половината от фирмите обаче нямат нито един служител със съответните осигуровки, това не означава, че не развиват дейност, но не наемат персонал.

Най-големият работодател – имигрант в пловдивска област в момента дава работа на 118 души.

Доста по-различна е била картината до 2008 г. - началото на 2009 г. – кризата е засегнала бизнеса на имигрантите сериозно. В момента са обявени в процедура по несъстоятелност две фирми давали работа на 460 и 240 души...

Масово в онзи момент фирмите са осигурявали работа на между 10 и 40 човека. Това е основата на малкия бизнес. Днес са единици тези компании, които са запазили броя на персонала си. Масово са свили екипите си до 1-2-ма до 3-ма души.

В приложените файлове можете да се запознаете с презентации от срещата.