March 2014

Надомните работници в България: светът знае за тях, държавата не ги забелязва! / Дейв Спунър, публикация в бюлeтина на WIEGO/

В Бюлетина на WIЕGO / Световна организация на жените, заети в неформалната икономика/ от август 2013 г. е публикувана статия на Дейв Спунър, посветена на българските надомни работници и тяхното национално сдружение. Помествам пълния текст на публикацията в блога,в прикачен файл, както и кратки извадки от нея на английски език, за улеснение на интересуващите се читатели.

Предполагам, че във връзка с публикацията ще възникнат въпроси: " Как да гледаме на явлението " неформалната заетос?" и "Защо България е обект на нарастващо внимание сред анализаторите и организаторите на самозаетите в този сектор?"

Дискусията по тази тема се води от почти две десетилетия. Предстои на годишния форум на МОТ през юни т.г. да се изработи стратегически документ за бъдещето на неформалната работа. Дебат се води и в ЕС. Което показва, че няма лесни решения...И още- че има шанс да се преодолее стереотипа в мисленето "Щом е неформална, заетостта е криминална!".

Разбира се, в неформалния сектор има и значителен криминален сегмент. Но той се контролира от икономическата мафия, а не от работния народ, който разполага с единствен капитал: човешкия-физически и интелектуален.

В условията на продължаваща икономическа криза, която дестабилизира системите на заетост, със сигурност може да се очаква международният дебат да доведе до преосмисляне на доминиращото/негативно отношение към неформалния сектор. Надомната работа, самонаемането, дистанционният труд и прочее традиционни и нови форми на икономическа активност, в която индивидът и семейството, малките общности са главни агенти, все повече се налагат като алтернатива на структурната/хронична безработица и несигурните форми на наемане в т.нар. официален сектор. Неформалността /информализацията/ все повече се възприема като перспектива и за нов икономически растеж, основан на разнообразие от форми на работа. Тези тенденции,очертали се в нововъзникващите пазари в Азия и Латинска Америка, проникващи и в Европа, вече се възприемат и като важен фактор в глобалната икономическа конкуренция.

В този контекст една малка по мащаби национална икономика, каквато е българската, има своите предимства. Те се състоят в следното:

-развит неформален сектор на заетост, в който преобладават легитимни форми, подлежащи на регулация и чрез КТ /например-надомната работа/;Потенциалът на заетост в тази ниша варира от 250000 до 450000 души, главно в периферните региони и големите градски агломерации;
-наличие на организирани мрежи на надомните работници, които предлагат различни форми на взаимопомощ,осигуряване и социална защита;
-интензивен обмен на опит с други страни от Източна Европа, в които неформалният сектор се разраства;

Българският феномен на надомните и неформалните работници - самоорганнизани вътре в страната, приети за водещ партньор в Югоизточна и Източна Европа, вече е известен по света. България е център на международната мрежа Home Net East Europe; предстои през юли в София да се проведе вторият конгрес на тази регионална организация, обединяваще 12 държави. Президент на организацията е българка- Виолета Златева .

Тези факти са в основата на моя отговор на въпроса : на какво се дължи интересът на WIEGO към нашия национален опит. Интересът е позитивен, анализът на Дейв Спунър е обективен и подчертано позитивен - препоръчващ трансфер на българския опит в съседни страни и региони.

Липсва обаче един важен елемент в цялата картина: българската държава. Във всички страни и региони, където се наблюдава експанзия на неформалната икономика, държавните институции играят активна роля - в регулациите, кредитирането, социалното осигуряване и социалната защита на неформалните работници. У нас този въпрос е оставен в прерогативите на представителните синдикати. Което не е перспективното решение на проблема.

Моето разбиране за синдикализма е, че организирането започва отдолу нагоре, че самоорганизацията е по-ефективна от централно инициираните кампании за членство. Анализът на Дейв Спунър е в тотвърждение на тази теза...

/Проф. Кръстьо Петков/