РАЗМИСЛИ ОТНОСНО КОНЦЕСИЯТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Александър Трифонов

Седем въпроса по повод на „стратегическата“  сделка

за концесиониране на Летище „София“

За първи път от много време светъл лъч се появи в „зоната на здрача“, където обикновено се потулват от публиката правно-техничските и финансовите детайли от концесионните мега-сделки. След като се информирахме за условията на подготвяния концесионен договор чрез публикации извън България, властите у нас се престрашиха да дадат достъп до  документите по процедурата. При първоначалнио запознаване с тяхното съдържание прави впечатление, че е предвидена по-добра защита на Концедента/държавата - чрез отказ от  заплащане на компенсации на бъдещия концесионер, на застраховки и т.н. Което е крачка напред в сравнение с традиционното неглижиране на държавния интерес при този род сделки.

Възниква обаче и един генерален въпрос:  

защо се търси концесионер?

За да получи спешно някаква сума за покриване задълженията на БДЖ;

За да се спечелят допълнителни приходи за бюджета( при ясното съзнание, че от тях ще се задели и за „скромни“ възнаграждения за представители на Концедента, контролиращи сделката).

***

Ако анализираме  по-внимателно документацията по предстоящата сделка, не може да не забележим поредица от пропуски и мъгляви формулировки:

Първо, не е изяснено какво означава „експлотационна годност“ при изтичане срокът на концесията. Разбира се, че летището ще функционира, но може да е толкова амортизирано, че ще трябва да се вложат значителни средства, за да може да продължи неговата експлоатация за следващите 20-30 години. Ще има ли държавата ресурс за подобни инжекции?

Второ, сумата на процентите на регулираната възвращаемост и на концесионното плащане би трябвало да трябва да бъде равна на 20.6на сто“ ( стр. 35 от Документацията за участие). На какво основание е определена тази регулирана възвръщаемост, при това като задължение на бъдещия концесионер? ( Виж Решение № 419 т. 6.17 от 20.05.2016 г.на МС )

 

Би трябвало да се има  предвид че:

В тази регулирана възвръщаемост влизат най-различни разходи (в т.ч. и по отношение на сигурност - като техника и заплати), летищни таксии т.н.

Как е фиксирана нормата на възвръщаемост, като не се знае каква ще бъде политиката на концесионера, какъв ще бъде размера на тези такси(.„Фрапорт“ АД – концесионерът на летище Варна и летище Бургас ги повиши 3-4 пъти!).

 Следва изводът, че:

има договорка с бъдещия концесионер;

или умишлено е фиксирана такава норма на възвращаемост, за да може след 3-4 години да има основание за изменение на концесионния договор.

 

Трето, годишното концесионното възнаграждение към концедента не може да бъде по-малко от 7% от нетните приходи и не по-малко от 9 957 000 лева без ДДС. Тук възникват множество въпроси:

 -  Как е изчислен този процент и с каква аргументация?

- Какви ще бъдат нетните приходи, като все още не е избран бъдещия концесионер и не е ясно какви други дейности ( освен регламентираните ) ще развива той?

-Дали размерът и видът на разходите ще са приемливи за концедент, за да има доказуем и прозрачен размер на нетните приходи? Или ще се допусне както и досега концесионерът да извършва всякакви други дейности, от които ще има приходи,   ( при избрани от него като размер и вид разходи ). Поради това, че те не са в неговата оферта ( тя се придържа към заложените критерии ) той ще получава скрити допълнителни печалби само за себе си.

 Следва допускането, че има предварителна договорка с бъдещия концесионер; или пък специалистите, които са изработили документацията, са получили тази цифра, която трябва да бъде обоснована с концесионния анализ.

Четвърто, сред критериите за оценка най-голяма тежест 55% има размерът на авансовото плащане и концесионното възнаграждение, а бизнес-предложението, трябва да дава визия как ще се постигне целта на концесията. Предвидено е повишаване на пътникопотока е само 25%. Това личи и от т. 10.2.1 ( стр. 64 от Документацията за участие) относно критериите за избор на концесионер.

Следа изводът, че:

Принципната аргументация на концесията не кореспондират с критериите;

Дава се необоснована свобода на концесионера в бизнеса, респ. да получава скрити печалби.

Пето, по отношение на инвестициите – т. 10.3 ( стр. 66) прави впечатление колко точно е фиксирана долната им граница 306 545 000 лв., без да се познават бъдещия концесионер и неговите планове и предложения. Инвестициите имат тежест само от 15% при критериите за избор на такъв, т.е те не са от съществено значение за Концедента/Държавата.

    Няма как да не възникне съмнението, дали тази сума не е вече съгласувана с неизвестния за обществото концесионер?

Шесто, за да се спази изискването на директива 2014/23 е изчислена прогнозната стойност на концесията на база приходите от текущата дейност на ДП„Летище София“  -  2 675 876 хил.лв. като изрично се споменава, че не са взети предвид разходите. Тъй като и в момента ДП“Летише София“ е на печалба, то съгласно писмото на синдикатите от 13.06. 2016 г. излиза, че за срока от 35 години общите приходи ще бъдат  5 405 155 хил. лв.  Извежда се дори средно претеглена стойност на капитала – 5,1%.

Няма как да подминем поредица от въпроси, отнасящи се до финансовите калкулации на упълномощените представители на държавата:

-Как е изчислена тази стойност, като не се знае как бъдещият концесионер ще финансира инвестиционната и оперативната дейност – със собствен и/или привлечен капитал ще работи концесионерът; на каква цена, при каква норма на възвращаемост и т.н. Разбира се, възможно е  специалистите, които са разработвали документацията да са получили предварително информация от бъдещия концесионер;

-Защо е избран срок от 35 години, след като ДП“Летище София“ понастоящем формира печалба? Следователно, бъдещия концесионер би спечелил около 3 млрд. лева –при условие, че плати авансово 660 мил. лева? Този подход  не поражда ли съмнение за корупция?

-Финансовият ресурс за един частен инвеститор е винаги по-скъп в сравнение с аналогичния ресурс, който би получил публичния партньор. В случая с Летище „София“ за скромна инвестиция от 306 мил. лева ще трябва Концедента/Държавата да се натовари  индиректно по-високи разходи за лихви (те влизат в Отчета за приходите и разходите преди облагане с данък); така ще се ощети приходната част на държавния бюджет;  

Седмо, в предложения договор (чл. 33.3) е записано, че „ Специфичните разходни компоненти, които се включват при определяне на Летищните такси, са частта от следните разходи, относими само към Регулираните

дейности:

а) оперативни разходи;

б) разходи за амортизации;

в) oтносимите Разходи за лихви;

г) разходи за цялото Концесионно плащане;

д) размер на регулираната възвращаемост на собствения капитал.“

Логично е предположението, че ще има повишение на летищните такси, защото чрез тях ще трябва да се покриват толкова много разходи. А ако те не бъде приемливи за някои авиокомпании, то:

Или няма да се завиши пътникопотока, което заложено като цел на концесията;

Или ще трябва да се променят условията на концесионния договор и държавата да компенсира концесионера, за да се спази приемливата за концесионера норма на възвращаемост на инвестициите;

 

***

На фона на казаното дотук, в заключение с налага отново да се върнем към стратегическия замисъл на авторите на идеята и проекта за концесиониране на Летище „София“.

 

Защо се прибягва към тази сложна операция – концесия, след като:

Концедентът/Държавата може да вземе по-евтин кредит за инвестиции;

Ако е важно да се увеличи пътникопотока защо не се предостави управлението на Летище София срещу възнаграждение/дял от повишени приходи – от такси, регламентирани и търговски дейност и т.н.

Наложително е синдикатите и други заинтересувани организации, в т.ч. на потребители и данъкоплатци, да поставят изричното условие:

да  се публикува концесионния анализ, респ. прединвестиционното проучване, каквато е международната практика, а не едно резюме, обозначено с правно-техническия термин: „документация“?

 

***

 

Много въпроси, малко отговори. При малко отговори се пораждат много съмнения. Има ли съмнения значи няма достатъчна прозрачност. А ако няма достатъчна прозрачност, се появява сянката на корупцията.

 

16.06.2016.

                                                д-р, инж. Александър Трифонов

Коментари

Този, който ще стане концесионер на летище София, ще спечели „златната кокошка“. Това коментира пред Радио „Фокус“ Васил Василев, председател на Фондация „Братя Василеви“.

Според него концесионерът веднага ще вдигне летищните такси и тези за самолетите и никой няма да може да се противопостави на това решение. „Ако се съди по сегашните финансови резултати, за следващите 30 години ще се загубят някъде над 2,5 млрд. лева. Да направим една проста сметка. През 2015 година е имало 4 млн. пътници. Ако те са плащали летищни такси по 20 лева, това означава 80 млн. лева годишно или за 35 години това са около 3 млрд. лева" , заяви той. "Този, който ще вземе летището, който предполагам, че е предопределен, и се бори да вземе тази концесия, ще удари в десетката“, уточни Василев. Той подкрепи синдикатите и работещи на летището, които се заканиха да протестират срещу решението за концесия, тъй като по думите му това ще бъде корупционна схема за източване на средства. "Недопустимо е летището да отиде в чужди ръце", добави още Василев.

 

Синдикати заплашват с блокада на летище София заради концесията

Според тях в сегашното си състояние аеропортът може да изкара 5.4 млрд. лв. за 35 години
***

Незабавно да бъде прекратена обявената процедура по концесиониране на летище София, тъй като то може да е достатъчно доходоносно и като държавно, призоваха в понеделник синдикалните организации на Съюза на транспортните работници в България и Федерацията на транспортните работници към КТ "Подкрепа". В обръщение до премиера и министрите на финансите и на транспорта те заявиха, че ако не бъдат преразгледани анализите за концесията, ще предприемат протестни действия, блокада на летището и дори спиране на дейността му.

Според профсъюзите финансовите резултати на летище "София" за 2015 г. значително превишават официално обявените прогнозни резултати от приходите по време на концесията, която трябва да е за 35 години. Според техни изчисления при сегашните финансови показатели на държавното дружество, то може в сегашния си вид за предвидения период на концесиониране да изкара 5.405 млрд. лв., докато в анализа се посочват едва 2.7 млрд. лв. приходи за бъдещия частен оператор.

"При заложени инвестиции в размер не по-малко на 306.545 млн. лв. за срока на концесията за развитие и реконструкция на летище "София", най-отговорно ви заявяваме, че при сегашните финансови показатели държавното предприятие ще вложи не по-малко от 420 млн. лв.", се посочва в обръщението на синдикатите.

Според техни сметки, вноските в НОИ и НАП за периода на концесията са на над 590 млн. лв., а чистата печалба ще излезе 1.365 млрд. лв.. Всички тези показатели са на база "2015 г. без никакъв растеж", се допълва в обръщението.

Според синдикатите е налице корупционна схема за източване на средства от държавното предприятие летище "София".

В същото време те смятат, че е недопустимо такова стратегическо предприятие да отиде в чужди ръце. "Досегашният опит с отдаване на концесия на държавни и общински предприятия е показал, че държавата губи стотици милиони лева, да не говорим какво губят обикновените хора", се посочва в обръщението.

Синдикати заплашват с блокада на летище София заради концесията

Според тях в сегашното си състояние аеропортът може да изкара 5.4 млрд. лв. за 35 години
 

 

Снимка: БГНЕС

Незабавно да бъде прекратена обявената процедура по концесиониране на летище София, тъй като то може да е достатъчно доходоносно и като държавно, призоваха в понеделник синдикалните организации на Съюза на транспортните работници в България и Федерацията на транспортните работници към КТ "Подкрепа". В обръщение до премиера и министрите на финансите и на транспорта те заявиха, че ако не бъдат преразгледани анализите за концесията, ще предприемат протестни действия, блокада на летището и дори спиране на дейността му.

Според профсъюзите финансовите резултати на летище "София" за 2015 г. значително превишават официално обявените прогнозни резултати от приходите по време на концесията, която трябва да е за 35 години. Според техни изчисления при сегашните финансови показатели на държавното дружество, то може в сегашния си вид за предвидения период на концесиониране да изкара 5.405 млрд. лв., докато в анализа се посочват едва 2.7 млрд. лв. приходи за бъдещия частен оператор.

"При заложени инвестиции в размер не по-малко на 306.545 млн. лв. за срока на концесията за развитие и реконструкция на летище "София", най-отговорно ви заявяваме, че при сегашните финансови показатели държавното предприятие ще вложи не по-малко от 420 млн. лв.", се посочва в обръщението на синдикатите.

Според техни сметки, вноските в НОИ и НАП за периода на концесията са на над 590 млн. лв., а чистата печалба ще излезе 1.365 млрд. лв.. Всички тези показатели са на база "2015 г. без никакъв растеж", се допълва в обръщението.

Според синдикатите е налице корупционна схема за източване на средства от държавното предприятие летище "София".

В същото време те смятат, че е недопустимо такова стратегическо предприятие да отиде в чужди ръце. "Досегашният опит с отдаване на концесия на държавни и общински предприятия е показал, че държавата губи стотици милиони лева, да не говорим какво губят обикновените хора", се посочва в обръщението.

 

Спиране на процедурата иска строителят на новата писта, който има да си прибира 45 млн. долара

Публикация на Медиапул, 17 юни 2016

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да спре процедурата по търсене на концесионер на летище "София" искат в своя жалба фирмите от консорциума, изградил новата писта на столичния аеропорт, който е в съдебен спор с държавното дружество. Дружествата "Мохамед Абдулмохсин Ал-Карафи и Синове за Дженерал Трейдинг,Дженеръл Контрактинг енд Индастриъл Стракчърс У.Л.Л." и "Адмак Дженеръл Контрактинг Къмпани У.Л.Л.", които са част от консорциума МАК/АДМАК, са внесли своята претенция в антимонополния орган на 15 юни, сочи справка в сайта на комисията.

Има иницииран процес, все още няма произнасяне от КЗК дали, докато се разглежда казусът, концесията ще бъде временно спряна.

От какво се жалва саудитско-кувейтското обединение не е ясно. Все още няма крайно съдебно решение по спора му с държавното дружество "Летище София" за неплатени суми по неустойки и неосвобождаване на банкови гаранции при изграждането на новата пистова система на аеропорта.  В документацията за концесионирането на летището изрично е посочено, че бъдещият му частен оператор няма да има каквито и да било задължения за участие в това арбитражно дело, нито да трябва да плаща някакви присъдени на МАК/АДМАК суми.

Държавното "Летище София" бе осъдено от изпълнителя на строежа през септември 2011 г. в Арбитражния съд на Международната търговска камара в Париж. То трябваше да плати  близо 45 млн. долара на консорциума, като решението на чуждия съд е потвърдено и от Софийския градски съд, което обаче се обжалва през лятото на 2014 г. и все още това съдебно производство не е приключило.

Вероятно изпълнителят е притеснен, че след оттеглянето на държавната фирма от управлението на столичното летища тя няма да има финансовата възможност да уреди задълженията си по строежа на пистата.

Ако КЗК реши, че жалбата е допустима и наложи временни мерки по спиране на процедурата за концесията до произнасянето на решението, значително ще се отложи намирането на частен оператор, който да е готов да даде 550 млн. лв. без ДДС първоначална вноска, която да отиде за погасяване на борчовете и оздравяването на "Българските държавни железници".

Процедурата за концесиониране на летище София бе обявена на 3 юни като кандидат-операторите трябва да отговарят на изисквания за опит в управлението на летища и финансова стабилност. Техните оферти ще се приемат до 20 октомври 2016 г. и ще бъдат отворени на следващия ден.

Едно производство по Закона за конкуренцията обаче ще отложи посочените срокове.

Отделно срещу концесионирането на аеропорта са транспортните синдикати, които смятат, че то може да осигури за бюджета и за държавната фирма далеч по-добри суми от изчислените от Министерския съвет приходи от 1.2 млрд. лв. за БДЖ и бюджета и 2.7 млрд. лв. за новия оператор. Профсъюзите заплашиха с протести и блокади на летището, ако процедурата не бъде спряна.

!

17 юни 2016