договор

Договорът за дилърство по външния дълг: има ли конструктивен изход?

ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ
На Съюз на икономистите в България
Относно: предложение за предварително одобрение на сключените договори за отпускане на средносрочен външен заем

1. Изходни предпоставки
Настоящото Експертно становище е разработено въз основа на следните изходни предпоставки:
1.1. Внесеният от правителството Законопроект за одобрение от НС предвижда процедура и реализация на поети ангажименти на две стъпки:
> първата- парламентът да ратифицира подписаният от правителството на 6 февруари Договор за дилърство с четири чуждестранни банки;
> втората - по силата на подписания от правителството и ратифициран от парламента Договор за дилърство, да се предприемат действия за издаване на облигации на стойност 8 милиарда евро.

/виж пълния текст на Становището в прикачения файл/

За естеството на „бейлаута” /bailout/-Атанас Владиков

Уважаеми проф. Петков,
Във връзка с навлизането на термина „бейлаут” от английски език /bailout/ в публичното пространство и неговата свръхчеста употреба в последно време по отношение на обясняването на „спасителните планове”, които се прилагат от развитите страни за овладяване на кризата, бих искал да внеса едно професионално уточнение за широката публика и специализираната аудитория.
Бих се радвал, ако публикувате този материал на Вашия блог с оглед неговата популяризация.